China University Ranking 2008 (Top 100)

China University Ranking 2008 (Top 100)

Rank, University, Score
1 Tsinghua Univ 271
2 Peking Univ 216.23
3 Zhejiang Univ 204.09
4 Shanghai Jiao Tong Univ 143.03
5 Nanjing Univ 133.6
6 Fudan Uni 128.79
7 Uni of Science and Technology of China 98.68
8 Huazhong Uni of Science and Technology 95.12
9 Wuhan Uni 93.28
10 Xi'an Jiaotong Uni 92.58
11 Jilin Uni 92.45
12 Sun Yat-sen Uni 91.53
13 Sichuan Uni 82.09
14 Harbin Institute of Technology 80.88
15 Shandong U 80.55
16 Nankai Uni 75.27
17 Tianjin Uni 68.22
18 BeiJing Normal Uni 66.85
19 Central South Uni 58
20 Southeast Uni 53.4
21 Xiamen U 52.81
22 Renmin U of China 52.23
23 Beihang U 51.83
24 Dalian U of Technology 51.82
25 Northwestern Polytechnical U 47.37
26 Tongji U 47.05
27 South China U of Technology 40.63
28 Chongqing U 40.4
29 East China Normal U 39.51
30 Lanzhou U 39.41
31 Beijing Institute of Technology 35.7
32 China Agricultural U 35.3
33 Hunan U 34.99
34 Northeastern U 32.67
35 Zhengzhou U 30.69
36 Nanjing U of Aeronautics and Astronautics 29.89
37 Soochow U 29.46
38 East China U Of Science and Technology 28.71
39 Wuhan U of Technology 28.66
40 Nanjing Agriculture U 28.19
41 China U of Petroleum 27.03
42 U of Science and Technology of Beijing 27.03
43 Shanghai U 27
44 Xidian U 26.26
45 China U of Mining and Technology 26.17
46 Southwest U 26.1
47 Jinan U 26.09
48 U of Electronic Science and Technology of China 25.75
49 Northeast Normal U 25.02
50 Huazhong Normal U 24.54
51 Nanjing U Of Science and Technology 24.26
52 Nanjing Normal U 24.01
53 Northwest Sci-Tech U of Agriculture and Forestry 23.78
54 Northwest U 23.33
55 Southwest Jiaotong U 22.32
56 Ocean U of China 21.04
57 Yangzhou U 20.51
58 Beijing U of Chemical Technology 20.33
59 South China Normal U 20.24
60 Beijing Jiaotong U 19.97
61 Hunan Normal U 19.58
62 Huazhong Agricultural U 18.71
63 Shaanxi Normal U 18.37
64 Shanxi U 17.7
65 Nanchang U 17.64
66 Hohai U 17.35
67 Beijing U of Technology 16.9
68 South China Agricultural U 16.47
69 China U of Geosciences, Wuhan 16.37
70 Nanjing U of Technology 16.35
71 Harbin Engineering U 16.26
72 Fuzhou U 15.73
73 Jiangnan U 15.54
74 Yanshan U 15.43
75 Donghua U 15.42
76 Hebei U 15.41
77 Henan U 15.16
78 Hefei U of Technology 14.98
79 JiangSu U 14.91
80 Zhejiang U of Technology 14.9
81 Shandong Agricultural U 14.33
82 Capital Medical U 13.73
83 Yunnan U 13.62
84 Beijing U of Posts and Telecommunications 13.42
85 Xiangtan U 13.33
86 Zhongnan U of Economics and Law 13.26
87 China Medical U 13.15
88 Southern Medical U 13.1
89 China U of Geosciences, Beijing 12.84
90 Shanghai U of Finance and Economics 12.67
91 Shandong Normal U 12.53
92 North China Electric Power U 12.42
93 Kunming U of Science and Technology 12.38
94 Chengdu U of Technology 12.24
95 Fujian Agriculture and Forestry U 12.13
96 Heilongjiang U 11.92
97 China Pharmaceutical U 11.84
98 Shanghai Normal U 11.74
99 Anhui U 11.61
100 Fujian Normal U 11.56

Source: China Academy of Management Science

* Next: Top Universities in China 2011-2012